„Grudniowa zabawa z Tubes International”

regulamin Konkursu organizowanego przez Tubes International Sp. z o.o.:

I Organizator i definicje

Organizatorem konkursu pod nazwą „Grudniowa zabawa z Tubes International” jest firma Tubes International Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Bystrej 15A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000124055, kapitał zakładowy: 275.000 PLN, NIP: 781-00-46-084, zwana dalej również „Organizatorem”.

 1. Promocja nie jest sponsorowana, popierana, przeprowadzana ani w żaden inny sposób powiązana z portalem Facebook. Facebook nie ponosi żadnych konsekwencji związanych z konkursem.
 2. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009r o Grach hazardowych (Dz. U. z 2009 roku Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 3. Fanpage oznacza profil marki pod adresem: https://www.facebook.com/TubesInternational.

II Regulamin

 1. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest w siedzibie Tubes International Sp. z o.o. oraz na stronie facebookowej Tubes International sp. z o.o.
 3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III Zasady uczestnictwa

 1. Konkurs trwa od 6 grudnia 2021r. do 19 grudnia 2021 r. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu Konkursu w dniu 20 grudnia 2021 roku lub, w przypadku konieczności dogrywki, w dniu 28 grudnia 2021 roku.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do Internetu. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników serwisu Facebook, o nagrody mogą ubiegać się subskrybenci newslettera Tubes International Sp. z o.o.
 4. Zgłoszenie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik:
 • przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu;
 • wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883).
 1. Uczestnik rejestruje swój udział w Konkursie poprzez udzielenie odpowiedzi.

IV Zasady udzielania odpowiedzi

 1. Odpowiedzi na pytania konkursowe należy udzielać pod postami rozpoczynającymi się od słów „#KONKURS!” oraz zawierającymi grafikę konkursową z pytaniami.
 2. Odpowiedzi na każde pytanie można udzielić tylko raz (dotyczy także edycji komentarza).
 3. Każdy uczestnik, który przysłał odpowiedź, oświadcza, że jest wyłącznym autorem wypowiedzi i posiada pełne prawa majątkowe i osobiste prawa autorskie do tej wypowiedzi oraz oświadcza, że posiada wiedzę, że nie narusza praw osób trzecich. Uczestnik zwolni organizatora od wszelkich roszczeń innych osób wynikających z faktu, że autorskie prawa majątkowe i osobiste do wypowiedzi zostały przeniesione na Tubes International na podstawie postanowień regulaminu, a nie przysługiwały uczestnikowi w dacie wydania nagrody.
 4. Uczestnik, udostępniając odpowiedź, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na przetwarzanie lub wykorzystanie wypowiedzi przez Tubes International, w szczególności na wykorzystanie w działaniach promocyjnych dotyczących konkursu, jak również w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu.
 5. Nadesłane odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych, obraźliwych lub naruszających dobra osobiste innych osób.

V Zasady przyznawania i odbioru nagród

 1. Każda poprawna odpowiedź na pytanie nagradzana jest jednym punktem. Wygrywa uczestnik, który uzyskał największą liczbę punktów. W przypadku, gdy Uczestnicy zdobędą jednakową ilość punktów (remis), zorganizowana zostanie dogrywka.
 2. Dogrywka polegać będzie na odpowiedzi na pytanie otwarte wyznaczone przez Organizatora.
 3. O wyborze najbardziej interesującej odpowiedzi na zadanie dogrywkowe zadecyduje ilość polubień pod odpowiedzią.
 4. Nagrodzonych zostanie 3 Uczestników. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej poprzez oznaczenie w poście na zakończenie konkursu oraz w wiadomości prywatnej od Organizatora na Facebooku.
 5. Nagrody to:
 • za 1 miejsce: kalendarz z Paniami lub trójdzielny do wyboru, terminarz, kubek termiczny, notes, długopis z laserem, pendrive.
 • za 2 miejsce: kalendarz z Paniami lub trójdzielny do wyboru, terminarz, kubek termiczny, notes, długopis z laserem
 • za 3 miejsce: kalendarz z Paniami lub trójdzielny do wyboru, terminarz, kubek, notes, długopis z laserem
 1. Nagrody zostaną wysłane do Zwycięzców w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. Warunkiem zrealizowania wysyłki jest podanie adresu wysyłki w wiadomości prywatnej do Organizatora na Facebooku. Koszt wysyłki pokrywa Organizator.
 2. W przypadku nieodebrania przez Uczestnika przesyłki z n­­agrodą, nagroda ulega przepadkowi i pozostaje własnością Organizatora.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 4. Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna.
 5. Konkurs ma charakter ogólnopolski i odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Nagrody zostaną przyznane po pozytywnym zweryfikowaniu przez Organizatora osób z największą ilością punktów pod kątem przestrzegania niniejszego regulaminu.

VI Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przyznania i wydania nagród. Przetwarzanie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje również publikacje imienia i nazwiska zwycięzcy na profilu firmowym na Facebooku.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wydania nagrody i ewentualnego złożenia reklamacji.

VII Postępowanie reklamacyjne

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia reklamacji przez cały czas trwania Konkursu, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Reklamacje wniesione po upływie terminu, o którym mowa w zd. 1 nie będą rozpatrywane.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko, adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres:
  Tubes International Sp. z o.o.
  Bystra 15 a
  61-366 Poznań
  z dopiskiem „Reklamacja Konkursu”.
 4. O dacie wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 5. Reklamacje Komisja powołana przez Organizatora rozpatruje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 6. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i wiążąca i nie przysługuje od niej odwołanie.

VIII Postanowienia końcowe

Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu wzajemnych zobowiązań pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem Konkursu, a związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.