Elementy przygotowania powietrza (FRL)

Elementy przygotowania powietrza (FRL)

 • stacja przygotowania powietrza
 • elementy przygotowania powietrza FRL

FRL – przygotowanie powietrza jako czynnika roboczego w pneumatyce

Powietrze atmosferyczne zanieczyszczone jest gazami, parami i cząsteczkami różnych związków chemicznych oraz poruszającymi się w powietrzu pyłami o różnorodnym kształcie, strukturze i gęstości. Skład i stężenie zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym jest zależne od lokalizacji oraz pory roku. Wszystkie te zanieczyszczenia znajdą się w instalacji pneumatycznej wzbogacone o zanieczyszczenia wnoszone w czasie sprężania, o ile nie zostaną usunięte z powietrza przed i po sprężaniu. Przygotowanie sprężonego powietrza w pneumatyce realizowane jest w specjalnych urządzeniach (elementach przygotowania powietrza – FRL) i polega na:

 • usunięciu z niego zanieczyszczeń (filtr, F- filter),
 • redukcji ciśnienia do wymaganego poziomu (reduktor, R – regulator),
 • wprowadzeniu czynnika smarnego (smarownica, L – lubricator).

Dodatkowo najczęściej przed elementami FRL instalowany jest zawór odcinająco – załączający, natomiast za elementami FRL (przed urządzeniami wykonawczymi) instalowany jest często zawór łagodnego startu. Oczyszczone powietrze powinno się charakteryzować:

 • brakiem wody w postaci kropel – para wodna jest dopuszczalna, o ile punkt rosy (temperatura skraplania powietrza przy danym ciśnieniu i wilgotności) jest o 5 ÷ 10°C niższy od najniższej temperatury w instalacji, a wilgotność względna w najniższej temperaturze roboczej nie przekracza 80% (wilgotność względna jest wyrażana w %, 0% – powietrze suche bez pary wodnej, 100% – całkowicie nasycone parą wodną – jego oziębienie spowoduje od razu wykraplanie się wody),
 • brakiem oleju oraz innych cieczy w postaci kropel,
 • zanieczyszczeniami mechanicznymi poniżej 50 µm.
Filtry:

 • filtr jest urządzeniem, które nie usunie z powietrza wody w postaci pary wodnej (do tego celu służą osuszacze chłodnicze lub adsorpcyjne – działające na zasadzie przepuszczania powietrza przez zbiornik z adsorbentem na którym wytrąca się wilgoć);
 • wkładka filtracyjna powinna być wymieniana na nową średnio co pół roku (w zależności od stopnia zabrudzenia powietrza);
 • filtry dokładne (depuratory) należy poprzedzać filtrami z wkładką o stopniu filtracji 5 µm. Wkładka ta usunie największe zabrudzenia, nie powodując szybkiego zapychania się filtra dokładnego.

Zawory redukcyjne (reduktory):

 • zakres ciśnienia wyjściowego zaworu redukcyjnego należy dobrać tak, aby wymagane ciśnienie robocze mieściło się w zakresie, ale było jak najbliżej maksymalnego ciśnienia wyjściowego zaworu. Zawór redukcyjny utrzymuje wtedy dokładniej wartość zadaną i posiada mniejszą histerezę.
 • należy zadbać o czystość powietrza dolotowego do zaworu redukcyjnego. Ewentualne zabrudzenia mogą spowodować nie domykanie się zaworu i zjawisko ciągłego upustu powietrza przez odpowietrzenie wtórne.
 • niektóre zawory redukcyjne posiadają ciągły upust powietrza, co nie jest wadą (w ten sposób jeszcze bardziej dokładnie utrzymują wymaganą wartość ciśnienia wyjściowego).
 • nastawa wymaganego ciśnienia w większości reduktorów powinna być ustawiana „od dołu”.

Smarownice:

 • Większość pneumatycznych elementów wykonawczych (np. wszystkie napędy – siłowniki MW-…) może pracować bezsmarowo (bez zewnętrznej smarownicy). W przypadku użycia smarownicy należy pamiętać o cyklicznym uzupełnianiu zbiornika olejem, gdyż mgła olejowa wypłukuje smar fabryczny z elementów.
 • Przy montażu smarownicy i uruchomieniu, iglicę regulującą wielkość mgły olejowej należy zamknąć a następnie otworzyć do wymaganej wartości dozowania oleju.
 • Długość instalacji pomiędzy smarownicą a elementami wykonawczymi nie powinna być większa niż 7 metrów

KATALOG
Pobierz

SIEĆ SPRZEDAŻY
Sprawdź

SKLEP INTERNETOWY
Wejdź

ZAPYTANIE
Wyślij

Lista produktów:

Potrzebujesz pomocy przy doborze produktu lub nie znalazłeś właściwego produktu?

FAQ – elementy przygotowania powietrza

Co oznacza skrót FRL?

Skrót FRL oznacza zestaw przygotowania sprężonego powietrza składający się z:

F – filtr (ang.Filter) – odpowiada za usunięcie z instalacji zanieczyszczeń stałych oraz wody (kondensat);

R – regulator (ang.Regulator) – odpowiada za redukcję i utrzymanie ciśnienia na wymaganym poziomie;

L – smarownica (ang. Lubricator) – odpowiada za wprowadzenie czynnika smarnego (oleju) do aplikacji tego wymagających.

Kiedy należy wymienić wkładkę filtracyjną?

Stan wkładki filtracyjnej powinno się weryfikować w zależności od jakości sprężonego powietrza. Zanieczyszczony (zabrudzony) wkład filtra może powodować spadki ciśnienia, przepływu oraz wydajności. Dla zachowania prawidłowej pracy układu pneumatycznego wkładkę filtracyjną wg zaleceń producenta powinno się wymieniać raz na pół roku.

Co to jest stopień filtracji i jak się go opisuje?

Filtry pneumatyczne w zależności od zastosowania wyposażone są we wkładki filtracyjne różnej gradacji. 

Stopień filtracji wyrażony w mikrometrach (µm) określa powyżej jakiej wielkości cząsteczki stałe są przez filtr zatrzymywane.

Najczęściej spotykane stopnie filtracji:

Filtracja wstępna (zgrubna) – wkładka filtracyjna 5µm lub 20µm

Filtracja dokładna – wkładka filtracyjna 0,01 µm

Kiedy należy stosować smarownicę?

Smarownicę zaleca się stosować w przypadku:

– pracy w środowisku zawilgoconym i zapylonym,

– pracy siłowników z prędkościami > 1 m/s,

– częstotliwości przełączania zaworów > 3 Hz.

Jak dobrać odpowiedni zawór redukcyjny?

Przy doborze zaworu redukcyjnego poza ciśnieniem zasilającym i temperaturą pracy należy wziąć pod uwagę wymaganą wielkość przepływu związaną z wielkością przyłącza, a zakres regulacji dobierać do wymaganego ciśnienia roboczego (zawór redukcyjny dokładniej utrzymuje wartość zadaną i posiada mniejszą histerezę).

Dodatkowe informacje:

Film: Elementy przygotowania powietrza FR+L

Tytuł