Warunki handlowe

DEFINICJE:

Sprzedawca: TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bystra 15a, 61-366 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000124055, numer NIP: 781-00-46-084, numer BDO: 000012479, kapitał zakładowy: 275.000 zł.
Tubes International sp. z o.o. posiada status dużego przedsiębiorcy.

Kupujący: oznacza podmiot, z którym Sprzedawca zawarł umowę (w formie ustnej lub pisemnej).

Zamówienie: oznacza zamówienie Kupującego na Towar lub na Usługę.

Towar: Przedmiot Umowy pomiędzy Kupującym i Sprzedawcą.

Przedstawione Warunki określają standardowe zasady sprzedaży Towarów i Usług. Nie mają one zastosowania, jeżeli strony w formie pisemnej uzgodniły odmienne warunki. Poniższe warunki dostępne są również na stronie internetowej www.tubes-international.com oraz we wszystkich punktach sprzedaży Sprzedawcy. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży lub dostawy zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Kupującego, chyba że strony postanowiły inaczej w formie pisemnej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Katalogi, foldery, cenniki oraz inne ogłoszenia o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wzorce oraz próbki mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych oraz wystawowych. Dokumenty techniczne należące do katalogów, cenników i innych materiałów reklamowych, służące dla celów informacyjnych nie stanowią gwarancji jakości i nie są wiążące chyba, że włączono je do umowy. Sprzedawcy przysługuje prawo autorskie do wszystkich dokumentów. Dostarczenie wszystkich informacji dotyczących poprawnej realizacji zamówienia, a w szczególności: warunków technicznych pracy zamawianych Towarów, asortymentu, ilości zamawianego Towaru, dokładnej nazwy i adresu Kupującego oraz miejsca dostawy leży po stronie Kupującego. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedawcą, przyjęcie przez niego niniejszych warunków przy jednym zamówieniu oznacza ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień.

FORMA SPRZEDAŻY

Proponujemy Państwu następujące formy sprzedaży Towarów i Usług:

 • sprzedaż bezpośrednią, prowadzoną przez stacjonarną sieć sklepów Sprzedawcy,
 • sprzedaż wysyłkową z dostawą Towaru przez firmy spedycyjne,
 • sprzedaż poprzez sklep internetowy: sklep.tubes-international.pl.

Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem: https://sklep.tubes-international.pl/pl-PL/info/154

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Składanie zamówień odbywa się:

W zamówieniu prosimy o podawanie indeksów i nazw Towarów w oparciu o nasz aktualny katalog.
Jeżeli zamówienie dotyczy przedstawionej wcześniej Kupującemu oferty, konieczne jest umieszczenie w zamówieniu numeru tej oferty. Dostosowanie się do tych wymogów pozwoli na bezbłędną i szybką realizację zamówień. Kupujący odpowiada za prawidłowość danych zawartych w zamówieniu lub w załączonych do zamówienia dokumentach. Każde przyjęcie zamówienia potwierdzane jest pisemnie lub w formie elektronicznej w terminie 7 dni od daty jego wpłynięcia chyba, że strony uzgodnią inaczej. Brak potwierdzenia realizacji zamówienia nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako przyjęcie zamówienia do realizacji, chyba że strony postanowią inaczej na piśmie.
Kupujący zobowiązany jest określić w zamówieniu przeznaczenie towaru i warunki jego użytkowania. Sprzedawca nie odpowiada za skutki braku podania lub podania niewłaściwych danych przez Kupującego.
Bieg terminu realizacji zamówienia rozpoczyna się wraz z wysłaniem potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zgodnie z zawartą umową, lecz nie wcześniej niż przed dostarczeniem wszystkich koniecznych dokumentów, które ma dostarczyć Kupujący i wpłaceniem uzgodnionej przedpłaty.
Termin dostawy jest dotrzymany, gdy do czasu jego upływu Towar opuścił magazyn lub zgłoszona została Kupującemu gotowość do jego wysyłki. Termin dostawy Towaru może ulec wydłużeniu w przypadku wystąpienia przeszkód wywołanych siłą wyższą. Za siłę wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec, na które Sprzedawca nie ma wpływu. Sprzedawca natychmiast poinformuje Kupującego o wystąpieniu takich zdarzeń oraz o spodziewanym terminie dostawy.

DOSTAWA TOWARU

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar spełniając warunki określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, tzn. termin dostawy, ilość, rodzaj Towaru, cena. Jakiekolwiek zmiany warunków dostawy wymagają udokumentowanego obustronnego uzgodnienia. Wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania Towaru ze sklepu lub z chwilą przekazania Towaru przewoźnikowi. Wartość Towaru nie obejmuje kosztu dostawy. Towar dostarczany jest przez firmę spedycyjną na koszt Kupującego, na adres wskazany w zamówieniu. Dostarczony Towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu dokonania zapłaty. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru rodzaju przewoźnika oraz odmowy przyjęcia zwróconego Towaru przez Kupującego bez wcześniejszego uzgodnienia. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru z powodu siły wyższej. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru w terminie przez Kupującego, Sprzedawca uprawiony jest do przechowywania towaru na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego a następnie, po upływie 7 dni kalendarzowych, także do sprzedaży towaru na rachunek Kupującego lub do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i obciążenia Kupującego kosztami wynikłej z tego tytułu szkody.

WARUNKI PŁATNOŚCI

Należność za zakupiony Towar może być uregulowana:

 • gotówką (w przypadku sprzedaży wysyłkowej – płatność za pobraniem przez przedstawiciela firmy spedycyjnej),
 • przelewem 7 dni od daty wystawienia faktury,
 • przelewem 14 dni od daty wystawienia faktury.

Inne warunki płatności ustalane są indywidualnie z Dyrektorem Handlowym.
Płatność przelewem udostępniana jest Kupującym, którzy dokonywali wcześniej zakupów u Sprzedawcy oraz dostarczyli wypełniony wniosek o ustanowienie konta zakupów przelewowych (dostępny w sieci naszych sklepów, oraz na stronie www.tubes-international.com).
W przypadku przeterminowanych płatności lub przekroczenia limitu kredytowego przez Kupującego, realizacja zamówień przelewowych zostaje wstrzymana do czasu dokonania stosownych płatności.

W przypadku zaległości płatniczych Sprzedawca ma prawo do:

 • żądania zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych lub odsetek ustawowych,
 • odstąpienia od umowy i żądania zwrotu Towaru,
 • wstrzymania realizacji przyjętych już zamówień,
 • wstrzymania zakupów przelewowych oraz odebrania przyznanych rabatów,
 • wstrzymania uprawnień Kupującego z tytułu przyznanego mu kredytu kupieckiego.

JAKOŚĆ TOWARU I GWARANCJA

Sprzedawca gwarantuje Kupującemu parametry techniczne oferowanych Towarów. Podstawę do ustalenia parametrów technicznych Towarów stanowi korespondencja handlowa zawierająca warunki techniczne umowy (zapytanie ofertowe, oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia). Odpowiedzialność za dostarczenie prawidłowej i kompletnej informacji dotyczącej warunków technicznych (warunków użytkowania) Towarów leży po stronie Kupującego. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty wymagane przez przepisy prawne, potwierdzające jakość Towaru dołącza się do dostarczonego Towaru, jeżeli wymóg taki zostanie zaznaczony w zamówieniu. Dostarczenie tych dokumentów może podlegać opłacie. Uszkodzenie mechaniczne lub zniszczenie Towaru w stopniu większym niż normalne zużycie, błędne podanie parametrów technicznych przez Kupującego, zwalnia Sprzedawcę od odpowiedzialności z tytułu wad. Sprzedawca nie odpowiada za wady sprzedawanych Towarów nie wynikające z przyczyn tkwiących w Towarze. W szczególności nie odpowiada za uszkodzenia przypadkowe lub ich skutki, szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem Towaru przez Kupującego oraz za błędy wykonawcze i projektowe osób trzecich. Odpowiedzialność Sprzedawcy nie obejmuje sytuacji, gdy Kupujący lub osoba trzecia użyli Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub na własną rękę dokonali zmian w Towarze. W przypadku dochodzenia przez Kupującego roszczeń z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy, obowiązek naprawienia szkody przez Sprzedawcę nie obejmuje wyrównania utraconych korzyści, strat produkcyjnych i szkód pośrednich. Sprzedawca odpowiada na warunkach Polisy OC Sprzedawcy. Wysokość roszczeń odszkodowawczych Kupującego ograniczona jest do wartości rynkowej towaru bądź jego wadliwej części. W przypadku maszyn i urządzeń Sprzedawca udziela na sprzedawane Towary gwarancji na warunkach określonych w Karcie Gwarancyjnej.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania zapłaty za Towar bądź za jego część. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest niezwłoczne pisemne zgłoszenie reklamacji zawierające opis reklamowanej wady oraz wskazanie lub dołączenie dokumentów uzasadniających reklamację. Kupujący będący osobą prawną powinien zgłosić reklamację w terminie 14 dni od dnia zauważenia wady. Braki ilościowe dostawy powinny być zgłoszone Sprzedawcy niezwłocznie po otrzymaniu towaru przez Kupującego, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania towaru, chyba ze strony uzgodniły inaczej w formie pisemnej.
Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy wymagane jest wykonanie badań, ekspertyz lub naprawy Towaru u producenta, reklamacja może być rozpatrzona w dłuższym, uzgodnionym przez obie strony terminie. W przypadku uznania reklamacji i uzgodnienia wymiany Towaru na wolny od wad, reklamowany Towar powinien zostać zwrócony Sprzedawcy. W innych przypadkach uznania reklamacji przez Sprzedawcę, wady z reklamowanego Towaru zostaną usunięte. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Sprzedawcy we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie. Wysokość ewentualnych kar umownych nałożonych na Sprzedawcę nie może przekroczyć łącznie 20% wartości danego towaru netto.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej ze Sprzedawcą umowy w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy. Jakiekolwiek potrącenia należności dokonywane przez Kupującego wymagają pisemnej zgody Sprzedawcy. Kupujący realizując umowę wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia a także, w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, w celach marketingowych związanych z jego działalnością. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://baza.tubes-international.pl/o-firmie/polityka-prywatnosci/
W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. Sprzedawca będzie dążył do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych z wykonywania umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miasta Poznania.

OWS _PL2020_0_0

Prezes Zarządu
Karol Semba