Polityka jakości

Naszym celem jest:

 • tworzenie stabilnych podstaw rozwoju Firmy poprzez osiąganie założonych wyników ekonomicznych,
 • kompleksowa obsługa naszych Klientów w zakresie węży i złączy przemysłowych poprzez poszerzanie oferty handlowej o nowe rodzaje asortymentu,
 • zapewnienie Klientom dostępu do najnowocześniejszych wyrobów na rynku poprzez stałe aktualizowanie oferty handlowej,
 • przedstawianie Klientom atrakcyjnej oferty o zróżnicowanym systemie rabatowym,
 • poszerzanie zakresu oferowanych usług produkcyjnych poprzez wprowadzanie nowych technologii,
 • świadczenie usług wobec Klientów na najwyższym poziomie jakościowym oraz ich ciągłe doskonalenie,
 • informowanie Klientów o aktualnej ofercie Firmy poprzez prowadzenie skutecznej promocji,
 • zwiększanie dostępności oferowanych wyrobów i usług poprzez rozszerzanie rynków zbytu i rozwój sieci dystrybucji,
 • doskonalenie metod zarządzania Firmą,
 • rozwój infrastruktury i poprawa warunków pracy pracowników,
 • ciągłe doskonalenie kwalifikacji i zaangażowania pracowników poprzez system szkoleń i motywacji.
polityka jakości Tubes International

Gwarancją realizacji Polityki Jakości Firmy jest:

 • pełne zaangażowanie Kierownictwa Firmy i wszystkich pracowników w realizację celów Polityki Jakości,
 • stały przegląd spełnienia wymagań oraz osiągnięć w zakresie świadczonych usług w celu doskonalenia Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008.

Jako Prezes Firmy jestem odpowiedzialny za realizację niniejszej Polityki Jakości i ze swej strony deklaruję, że jest i będzie konsekwentnie realizowana przeze mnie, przez Kierownictwo i pracowników naszej Firmy. Każdy z pracowników, w zakresie swoich kompetencji i obszaru działania, zobowiązany jest do zrozumienia, wdrażania i doskonalenia zasad wynikających z przyjętej przez Firmę Polityki Jakości.

Prezes Zarządu Richard Fredriksen